Samfunn og arbeidsliv

Samfunn og arbeidsliv

Selv om Norge betraktes som et likestilt samfunn, er det fortsatt forskjeller mellom menn og kvinner som kun kan forklares med kjønn.

Vi har ikke lik lønn for likt arbeid, og i flere kvinnedominerte yrker er det vanskelig å få 100 prosent stilling. Det resulterer i at flere kvinner enn menn ender som minstepensjonister og dermed får dårligere livsvilkår. Kvinneandelen i ledende stillinger og politiske fora er lav.

N.K.S. mener at

  • det må iverksettes tiltak for å oppnå reell likestilling i arbeidslivet
  • det må sikres at kvinner får pensjonsordninger som bidrar til at de kan leve verdige, selvstendige liv
  • det må legges til rette for at man kan kombinere arbeid og omsorgsoppgaver
  • det må iverksettes tiltak for å stimulere kvinner til å delta på arenaer i samfunnet der beslutninger blir fattet