Kvinnehelse

Kvinnehelse

Det er fortsatt nødvendig i Norge i dag at kvinnehelse løftes fram som et eget område.

Kvinner og menn har ulike helseplager, men også ulike symptomer på lik sykdom og forskjellig reaksjoner på behandling. Medisinsk forskning foregår fortsatt i stor utstrekning på menn. Diffuse, kroniske lidelser som oftest rammer kvinner får mindre oppmerksomhet i helsevesenet enn «blålyssykdommer».

N.K.S. mener at

  • kvinnehelse må synliggjøres i aktuelle offentlige dokumenter
  • kvinnehelse og forståelse av kjønnsforskjeller må synliggjøre i alle helseprofesjonsutdanninger
  • det må opprettes et eget forskningsprogram innen kvinnehelse
  • det i alle ledd av helsetjenesten må rettes mer fokus på sårbare grupper
  • fokuset på seksuell og reproduktiv helse må styrkes