Globale utfordringer

Globale utfordringer

Verdenssamfunnet arbeider med å utjamne de til dels enorme forskjellene det er på livsvilkår i verden. Kvinner og barn er de som lider mest.

Derfor har FN blant annet utviklet Bærekraftsmålene for å bedre kvinners stilling i et globalt perspektiv. Det er en kjensgjerning at om man vil forandre verden, må man satse på kvinnene. Det gjøres gjennom å sikre kvinner utdanning, helsekunnskap, muligheter for egne inntekter og deltakelse i fora der formelle beslutninger fattes.

N.K.S. mener at

  • det må legges vekt på å rekruttere kvinner inn i formelle strukturer
  • det må fokuseres på å gi jenter og kvinner samme tilgang til utdanning og arbeidsliv som menn
  • arbeidet med å redusere mødre– og spedbarnsdødeligheten må intensiveres
  • bekjempelse av kjønnsrelatert vold mot kvinner må trappes opp