Vold mot kvinner

Vold mot kvinner

I ett av verdens mest likestilte land blir 1 av 10 kvinner voldtatt i løpet av livet. Vi jobber for nulltoleranse.

Vold mot kvinne er en av vår tids største likestillingsutfordringer. Det må også betraktes som et folkehelseproblem.


Sammen mot vold

Omfanget av vold i nære relasjoner er vanskelig å fastslå. Basert på omfangsundersøkelser gjennomført de siste årene anslås det at mellom 75 000 og 150 000 personer årlig utsettes for vold i nære relasjoner i Norge. Det er trolig store mørketall. Sanitetskvinnene går i bresjen for å bryte tabuer og bekjempe vold mot kvinner. Vi finner oss ikke lenger i at det som skjer i hjemmet skal forbli innenfor husets fire vegger.

Over hele landet setter våre lokalforeninger vold mot kvinner på dagsorden i sitt nærmiljø gjennom stand, utdeling av røde knapper og åpne møter.


Rød knapp-kampanjen

Første skritt på veien til å stoppe vold mot kvinner er å bryte tausheten og snakke om vold mot kvinner. Dette er bakgrunnen for at N.K.S. tok initiativet til Rød knapp-alliansen Stopp vold mot kvinner. Rød knapp vil mobilisere til nulltoleranse for vold. Vis din støtte – bær en rød knapp.

Den røde knappen har fire hull. Disse fire hullene symboliserer fire områder vi mener det er spesielt store utfordringer som det må arbeides med å tette:

  • Rettigheter
  • Hjelpetilbud
  • Forebygging
  • Forskning


Les mer om Rød knapp-kampanjen

«Jeg tar ansvar. Ja betyr ja»

For å forebygge voldtekt og overgrep i russetiden er holdningsskapende arbeid helt avgjørende. Lokale sanitetskvinner rundt omkring i landet arrangerer derfor informasjonsdager for avgangselever på videregående skoler, der dette med viktigheten av samtykke til seksuelle relasjoner står i fokus. I tillegg sørger N.K.S. sentralt og ungdomsnettstedet Under Arbeid for en tydelig tilstedeværelse i sosiale medier under hele russetiden.

Følg «Ja betyr ja» på Facebook

Les mer om «Jeg tar ansvar. Ja betyr ja»


Ressursvenner - hjelpetilbud til voldsutsatte

Med prosjektet Ressursvenn kobles voldsutsatte kvinner som har hatt bo-opphold på krisesentre til en frivillig sanitetskvinne som kjenner lokalsamfunnet den voldsutsatte skal reetablere seg i. Slik får voldsutsatte kvinner en venn, veileder og et nettverk i sitt lokalmiljø. I møte med en ny hverdag, alene uten overgriperen, har mange voldsutsatte kvinner behov for støtte og hjelp til å reetablere seg i samfunnet. Ressursvenn har vært et pilotprosjekt i Oslo sanitetsforening siden våren 2016 og Norske Kvinners Sanitetsforening lanserer høsten 2017 prosjektet «Ressursvenn» som en nasjonal satsing. 

Les mer om Ressursvenn


Dinutvei.no

Har du generelle spørsmål om vold og overgrep? Nettportalen dinutvei.no er en nasjonal veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Portalen ble etablert av NKVTS i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening (N.K.S.), RVTS (Regionale ressurssentrene om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging) og Krisesentersekretariatet. 

Besøk dinutvei.no


Les aktuelle saker om vold mot kvinner

Kjønnslemlestelse  - hva trenger kvinnene?

Kjønnslemlestelse - hva trenger kvinnene?

-Kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse har ikke mange tilbud i dag. Vi har gjennom hele vår historie jobbet med å identifisere manglende helsetilbud, sier generalsekretær, Grete Herlofson.

N.K.S. inviterte denne uken til et seminar med temaet: Kjønnslemlestelse – hvordan forebygge, forhindre og hjelpe? Med fokus på hva vi kan gjøre i Norge for å sikre et bedre helsetilbud for kvinner som har vært utsatt for kjønnslemlestelse.

Økt kunnskap

- Vi trenger å tørre å snakke uten å bli dømt, og ikke bli sett på som offer. Kan en løsning være en egen seksuell klinikk? Og kanskje bli møtt av helsepersonell fra samme bakgrunn/opplevelse. Vi må fjerne tabu og stigma, og øke kunnskapen. Og man må kunne stole på legen, noe mange kvinner sliter med å gjøre i dag. Kvinnene må ikke bli sett på som offer, sier Vivian Mbanya ved Universitetet i Oslo. Hun forsker på, og arbeider med forståelse, for hvordan jenter og kvinner som er blitt utsatt for kjønnslemlestelse blir møtt av det norske helsevesenet.


Tillit og

holdninger

Hun legger til at man trenger mer kunnskap om temaet for å forstå hva som skjer på grasrotnivået.

-Vi trenger mer forskning og tall på dette, samt større studier, sa Mbanya.

Hun holder muligheten åpen for at hovedproblemet ikke bare skyldes manglende kunnskap blant helsepersonell, men at det også handler om etiske problemer og holdninger.

-Kvinnene oppsøker ikke helsevesenet på egen hånd dersom det ikke ligger en årsak knyttet til graviditet. Det finnes tilbud, men disse kvinnene vet ikke at de eksisterer. De er også redd for ydmykelse. Ofte fordi de har blitt utspurt av offentlige myndigheter, med fokus på det kriminelle/justispolitiske. De føler at de blir avhørt for å finne det kriminelle aspektet ved kjønnslemlestelse. Dette skaper ikke den nødvendige tilliten mellom bruker og behandler, påpeker Mbanya.

Kulturelt

Anisa Hajimumin er født i Somalia, og oppvokst i USA i et hjem med full likestilling. Hun var tidligere likestillingsminister i Somalia.

-Det var mye informasjon og snakk om kjønnslemlestelse i det somaliske samfunnet i USA. Normen var omskjæring. Forskningsstudier viser at av 182 kvinner var det 91 som svarte at de nøt å ha sex. Dette turte de ikke fortelle mannen i frykt for å bli oppfattet som promiskuøse. Du er «hore» om du nyter sex. Vi trenger kulturelle endringer. Praksisen er ikke religiøst betinget – kun kulturelt, sier Hajimumin.

 

Må ha med
mennene

Hun understreker at det er viktig å ha mennene med på laget.

- Skal man få til endring må man også få med mennene. Det hjelper ikke bare å informere kvinnene. Menn må si høyt at de ikke ønsker å gifte seg med omskårede jenter. Det er også viktig å få med seg de religiøse lederne som ambassadører, fremholder Hajimumin.

Et forslag som kom frem på seminaret var om man kan starte med et lavterskeltilbud, og ha veiledere som kan gi råd, spre kunnskap eller være en samtalepartner. Mental helse er også tabu, og dette må også være med.