Over 2, 3 millioner kr i støtte fra ExtraStiftelsen
Flere prosjekter innen inkludering har fått støtte. Illustrasjonsbilde fra Fjorden Saniitetsforening.

Over 2, 3 millioner kr i støtte fra ExtraStiftelsen

Prosjekter innen integrering, beredskap, seksuell helse, voldsutsatte kvinner og digital trening for unge ruspasienter på vår egen virksomhet N.K.S Kvamsgrindskollektivet, er noen av prosjektene som har får støtte fra ExtraStiftelsens Helseprosjekter via Norske Kvinners Sanitetsforening.

Fredag 15. juni ble tildelingene fra ExtraStiftelsens Helseprosjekter offentliggjort. Norske Kvinners Sanitetsforening fremmet 13 søknader og fikk gjennomslag for 6 av disse. Totalt fikk N.K.S innvilget 2366651 kr.

Prosjektene som har fått midler er:

  • «Motherhood – Mor i nytt land»: kr 150.000
  • «Beredskap og inkludering»: kr 509.000
  • «Ressurssvenn – skolering og evaluering»: kr 484.000
  • «Digital kognitiv trening av ruspasienter»: kr 299.651
  • «Styrking av pasientens kunnskap om helse»: kr 500.000
  • «Doavisa for seksuell helse blant ungdom»: kr 424.000


Motherhood – Mor i nytt land

Kampen mot æresvold er en av vår tids store kvinnekamper, og Norske Kvinners Sanitetsforening står sammen med jenter og kvinner som lever under negativ sosial kontroll og æresvold.

– Gjennom Motherhood ønsker N.K.S. å styrke mødre med minoritetsbakgrunn i foreldrerollen, slik at de lettere kan stå imot press i sine miljøer og kan støtte sine barn i å ta egne, selvstendige valg sier Anniken Schwamborn rådgiver på integrering og mangfold.

I pilotprosjektet Motherhood ønsker Sanitetskvinnene å finne en god modell for mødreveiledning i regi av Språkvenn-grupper. Piloten vil foregå i Drammen Sanitetsforening, og målet er et opplegg som skal kunne rulles ut nasjonalt på sikt.


Beredskap og inkludering

N.K.S har i dag nærmere 300 Omsorgsberedskapsgrupper som er opptatt av trygge lokalsamfunn og over 60 foreninger som bidrar med inkluderingsaktiviteter for minoritetskvinner. Sanitetskvinnene har nå fått midler til å utvikle en opplæringspakke om beredskap som er tilpasset minoritetsspråklige som ikke behersker norsk godt, eller som har behov for tilpasset opplæring. Prosjektet har som mål at kvinner med minoritetsbakgrunn på sikt kan ta beredskapsansvar både i egen familie og ellers i samfunnet.

– Dette er et spennende prosjekt som kan bidra til en tryggere hverdag for mange. Vi starter i første omgang opp et samarbeid med Trondhjem sanitetsforening, sier May Britt Buhaug seniorrådgiver innen beredskap.

Viktige fokusområder i prosjektet er at flere kjenner til de viktigste risikoområdene innen brann, trafikksikring, alvorlig sykdom og førstehjelp.


Doavisa for seksuell helse blant ungdom

Forskning viser at ungdomsskoleelever statistisk sett har en betydelig risiko for å bli utsatt for overgrep. Ungdom trenger kunnskap og kompetanse til å sette egne grenser og respektere andres, og informasjon om hvem de kan kontakte om de selv eller noen de kjenner er utsatt for overgrep.

Prosjektet «doavisa» ønsker å styrke ungdoms evne til å ivareta egen seksuell helse gjennom å bygge opp et positivt forhold til kropp og seksualitet og tilby kunnskap om vanskelig tilgjengelige tema på en utradisjonell måte.

Prosjektet ledes av KUN og Steinkjer unge sanitetsforening ved prosjektleder Cathrine Haugan.


Ressurssvenn – skolering og evaluering

Frivillige kan bistå voldsutsatte kvinner i reetableringsfasen. Ikke som terapeut, men som medmenneske og ressurs i en overgangsfase.

– En ressurssvenn er en som bryr seg om medmennesket, fokuserer på den voldsutsattes ressurser og er døråpner til en ny tilværelse. Målet er at voldsutsatte kvinner skal oppleve større mestring og se flere muligheter i livet forteller prosjektleder ressurssvenn Tanja Omvik.

Målsetningen for prosjektet er at ressurssvenn skal være et kvalitativt godt og veldrevet tilbud ved landets krisesentre. Prosjektet skal knytte voldsutsatte kvinner til sitt nye lokalsamfunn, ikke gjennom tjenestetilbudet, men gjennom frivillige ressursvenner.


Digital kognitiv trening av ruspasienter

Pasienter innlagt for langtidsbehandling av rus- og avhengighetsproblematikk har ofte redusert funksjonsnivå som følge av kognitive funksjonsvansker. Dette kan påvirke muligheten til å delta og nyttiggjøre seg behandling og gjøre varig bedring vanskeligere.

Dette ønsker Cand.psychol. Anders Dahlen Lauvsnes å gjøre noe med. Ved å bruke det nettbaserte verktøyet CogMed for trening av arbeidshukommelse på pasienter i langtids rusbehandling vil Lauvsnes undersøke om det er faglig og praktisk gjennomførbart å utføre denne type kognitiv trening på unge ruspasienter. Han vil også se på om denne type trening fører til forbedring hos målgruppa. Prosjektet vil gjennomføres ved N.K.S sin egen virksomhet Kvamsgrindkollektivet.


Styrking av pasientens kunnskap om helse

Andelen kvinner som får diabetes i svangerskapet har steget kraftig; i Norge har det vært en femdobling av svangerskapsdiabetes de siste 15 årene. Dina, Norges første HELSEchatbot, er en robot for brukerstyrt dialog om helsespørsmål. Hun har et unikt innhold og inneholder blant annet informasjon om svangerskapsdiabetes hun har fått fra jordmødre, psykolog, klinisk ernæringsfysiolog og leger.

Prosjektet tar sikte på å videreutvikle HELSEchatboten slik at hun gjennom dialog med gravide bidra til å gjøre gravide bedre i stand til å oppnå mål for egenbehandling ved svangerskapsdiabetes.

Helse-Bergen, Haukelanduniversitetssykehus, FOU/Seksjon for forsking og innovasjon står bak prosjektet.